News

News of Łódź

Cele projektu "Aktywne starzenie się w krajach V4"

31 July 2022

Kapitał społeczny jest bardzo ważny dla zdrowia. Uczestnictwo w programach kulturalnych, programach aktywności fizycznej i innych zajęciach w czasie wolnym, członkostwo w organizacjach lub klubach osób starszych zmniejsza izolację i wykluczenie społeczne, a zatem może zmniejszyć ryzyko samotności i jej konsekwencji zdrowotnych.

Interakcje społeczne odgrywają również ważną rolę w dostępie do informacji o zdrowiu, promocji zdrowia i zapobieganiu chorobom. Ponieważ wiele osób starszych mieszka samotnie w jednoosobowych gospodarstwach domowych, nawet osoba aktywna fizycznie może łatwo stać się samotna i odizolowana, jeśli nie ma regularnych zajęć i interakcji społecznych.

Głównym celem projektu jest zwiększenie liczby aktywnych osób starszych poprzez informowanie ich o programach i usługach. Naszymi celami są:

  • Dzielenie się informacjami między partnerami projektu na temat kwestii związanych z aktywnym starzeniem się i osobami starszymi.
  • Poznawanie opinii i potrzeb osób starszych.
  • Stworzenie narzędzia dla lokalnych władz i działaczy, które może być wykorzystywane do motywowania osób starszych do aktywności.
  • Dzielenie się doświadczeniami i dobrymi praktykami oraz i opracowywanie najlepszych sposobów na przekazywanie powyższej wiedzy do lokalnych podmiotów działajacych na rzecz osób 60+.

Powyższe cele będą realizowane poprzez następujące działania:

  • Warsztat I. dla partnerów projektu (wymiana doświadczeń, szkolenie z metod partycypacji społecznej).
  • Praca lokalna (ocena potrzeb osób starszych i zbieranie odpowiednich dobrych praktyk, innowacyjnych pomysłów).
  • Tworzenie narzędzia (poradnika).
  • Warsztat II. dla partnerów projektu (sfinalizowanie narzędzia, opracowanie sposobów dystrybucji wyników).

 

Back to the news of Łódź

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda