News

News of Łódź

Łódź - Zdrowe Miasto

18 August 2022
Łódź, podobnie jak pozostali partnerzy projektu "Aktywne starzenie się w krajach V4", należy do Sieci Zdrowych Miast Światowej Organizacji Zdrowia (WHO).


Projekt Zdrowe Miasta został wprowadzony przez Biuro Regionu Europejskiego Światowej Organizacji Zdrowia w celu realizacji na poziomie lokalnym strategii "Zdrowie dla wszystkich".

Ma on na celu poprawę warunków zdrowotnych miast, tzn. warunków środowiskowych i stanu zdrowia mieszkańców.
Oparty jest na holistycznej koncepcji zdrowia („zdrowie to nie tylko brak choroby czy niepełnosprawności, ale dobrostan fizyczny, psychiczny i społeczny") oraz badaniach naukowych wg których za zdrowie w ok. 50% odpowiada styl naszego życia, w 20% - warunki środowiskowe, w 20% - czynniki genetyczne a ok. 10% - opieka zdrowotna.
Takie pojmowanie zdrowia wymaga współpracy różnych sektorów życia miasta.

Zdrowe Miasto to niekoniecznie to, które uzyskało określony status zdrowotny, to miasto, które stawia sprawy zdrowia na należnym im miejscu, dąży do rozwiązywania problemów w tym zakresie i poprawy istniejącej sytuacji. W działania te angażuje różne sektory życia miasta oraz stwarza struktury i mechanizmy umożliwiające taką współpracę.

Każde miasto może być „zdrowym" jeżeli tylko wyrazi chęć posiadania takiego tytułu i podejmuje działania ukierunkowane na wspieranie zdrowia. Zdrowe Miasta to miasta aktywne w lokalnych działaniach na rzecz zdrowia swoich mieszkańców. Światowa Organizacja Zdrowia, koordynując program, nie daje gotowej recepty na osiągnięcie tego celu. Wskazuje natomiast, jak zorganizować działania, aby zwiększyć ich efektywność. Natomiast droga do celu, jakim jest Zdrowe Miasto jest sprawą indywidualnego wyboru uzależnionego od możliwości działania, potrzeb i lokalnych priorytetów. Program Zdrowe Miasta to sposób organizacji działań prozdrowotnych na szczeblu lokalnym.

Tytuł Zdrowego Miasta przyznany przez Światową Organizację Zdrowia to zobowiązanie władz miasta i jego mieszkańców do podjęcia konkretnych działań w celu poprawy istniejącej sytuacji, niezależnie od punktu wyjściowego.

Back to the news of Łódź

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda