News

News of Łódź

Podsumowanie projektu

25 June 2023
Stowarzyszenie Zdrowe Miasta w Kotlinie Karpackiej złożyło wniosek projektowy do Międzynarodowego Funduszu Wyszehradzkiego pod tytułem "Aktywne starzenie się w krajach V4". Projekt był realizowany od lipca 2022 r. do czerwca 2023 r.  Celem projektu było promowanie aktywnego życia osób starszych, badanie skutecznych metod angażowania seniorów, stwarzające możliwość podtrzymania aktywności , nie tylko fizycznej, ale także intelektualnej i psychicznej.
Partnerzy:
 • Stowarzyszenie Zdrowych Miast w Basenie Karpackim, Miasto Pecz (Węgry)
 • Miasto Brno (Republika Czeska)
 • Miasto Łódź (Polska)
 • Miasto Dunajská Streda (Słowacja)
Oprócz wspólnego tła kulturowego i historycznego krajów Europy Środkowej, partnerów łączyło również członkostwo w Europejskiej Sieci Zdrowych Miast WHO - jako miasta projektowe i/lub jako członkowie sieci krajowej.

Informacje o projekcie Active Ageing in V4 countries

Cele projektu:
 • Wymiana informacji między partnerami projektu na temat kwestii i metod związanych z propagowaniem i wdrażaniem aktywnego starzenia się i życia osób starszych.
 • Ocena potrzeb i opinii osób starszych na temat możliwości poprawy poziomu aktywności tej grupy wiekowe.
 • Gromadzenie najlepszych praktyk - programów, usług, projektów, mechanizmów promujących aktywne starzenie się na poziomie lokalnym.
 • Stworzenie narzędzia (przewodnika) dla lokalnych i krajowych interesariuszy, które można wykorzystać do ułatwienia osobom starszym bycia aktywnymi.
 • Dzielenie się naszymi doświadczeniami i opracowywanie najlepszych sposobów ich rozpowszechniania wśród interesariuszy i członków sieci Zdrowych Miast.
Główne działania:
 • Warsztaty w Budapeszcie w celu przeszkolenia partnerów w zakresie metod pozyskiwania informacji, a tym samym dzielenia się informacjami na temat ich wkładu w "przewodnik".
 • Lokalne warsztaty metodą "world cafe" z udziałem osób starszych, organizacji, instytucji akademickich i miejskich w celu zebrania informacji o tym, jak można poprawić sytuację seniorów.
 • Informowanie organizacji osób starszych, decydentów i członków Krajowych Sieci Zdrowych Miast o możliwych działaniach, które poprawiłyby aktywność osób starszych w ich mieście lub kraju.
 • Publikacja przewodnika z doświadczeniami projektu i zebranymi dobrymi praktykami programów, projektów, usług i metod.
Wyniki:

Główne działania, w tym programy wspierające aktywne starzenie się wykazały wiele podobieństw ze względu na wspólne historyczne, kulturowe i polityczne tło uczestników projektu. Zakres usług zdrowotnych i społecznych nie wykazał większych różnic. Istnieją bardzo szerokie rozwiązania w zakresie wsparcia finansowego osób starszych w postaci specjalnych zniżek w podatkach, podróżach i wydarzeniach kulturalnych. Kluby emerytów, organizacje, centra dla osób starszych z opieką dzienną można znaleźć w miastach wszystkich czterech partnerów z różnymi programami. Akademie seniora są bardzo popularne w utrzymywaniu aktywności intelektualnej emerytów i w poszukiwaniu towarzystwa. Wolontariat jest ważną kwestią dla wszystkich partnerów i istnieje potrzeba ustanowienia mechanizmów, dzięki którym wolontariusze-seniorzy i organizacje mogą się nawzajem znaleźć.
Poza podobieństwami zidentyfikowaliśmy dobre przykłady w każdym mieście/kraju partnerskim, które mogą być interesujące dla innych, więc partnerzy mieli okazję zdobyć wiedzę na temat skutecznych programów dotyczących konkretnego obszaru związanego ze wspieraniem aktywnego starzenia się.
Brno ma duże doświadczenie w działaniach międzypokoleniowych; Łódź ma bardzo skuteczne narzędzie komunikacyjne do informowania osób starszych o możliwych działaniach; Dunajská Streda stosuje ulgi podatkowe dla osób starszych, aby odciążyć je finansowo; na Węgrzech istnieje wspierające tło prawne, podatkowe i dobry mechanizm pomagający emerytom pozostać na rynku pracy.

Podsumowanie udziału w projekcie miasta partnerskiego (doświadczenia, wnioski, plany na przyszłość) - Łódź

Dzięki udziałowi w projekcie przekonaliśmy się, że praca warsztatowa jest dobrym sposobem na uzyskanie informacji zwrotnej od odbiorców naszych inicjatyw i zdobycie inspiracji do nowych działań. Planujemy organizować kolejne spotkania warsztatowe, ponieważ jest to dobry sposób na pozyskanie przydatnych informacji i może pomóc w jeszcze lepszym dostosowaniu oferty do potrzeb seniorów.
Spośród wszystkich inicjatyw, o których dowiedzieliśmy się podczas projektu, szczególnie zainteresowały nas Spółdzielnie emerytów interesu publicznego na Węgrzech pomagające w zatrudnieniu osób starszych. Seniorzy stanowią dużą grupę społeczną w Łodzi. Wielu seniorów chce kontynuować pracę po przejściu na emeryturę, aby pozostać aktywnym lub zarabiać pieniądze na swoje pasje lub podróże. Realizacja tego typu projektu może pomóc seniorom w dotarciu do pracodawców, a także pomóc firmom w pozyskaniu nowych, doświadczonych pracowników.
Przewodnik, który powstał w ramach projektu, planujemy udostępnić członkom Miejskiej Rady Seniorów, organizacjom pozarządowym, centrom aktywności seniorów w innych miastach oraz lokalnym politykom.
Back to the news of Łódź

Partners

Egészséges Városok Kárpát-Medencei Egyesülete

Lead partner

Brno

Łódź

Dunajská Streda